Утрински Весник
Македонија

Уставен суд: Нема да се преиспитува уставноста на одредбата со која се утврдува највисоката пензија

Penzii Penzioneri 1.jpg

Уставниот суд ја запре постапката за оценување на уставност на членот 230 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување, што значи дека нема да се преиспитува уставноста на одредбата со која се утврдува највисоката пензија.

Судот утврди дека поведувањето на постапката на 11 мај 2021 година било засновано врз погрешна фактичка состојба и одлучи дека постапката за оценување на уставноста на оспорената одредба треба да се запре согласно членот 47 алинеја 3 од Деловникот.  

Уставниот суд ги имаше предвид начелата на социјална праведност и генерациска солидарност утврдени со членот 3 од Законот, врз основа на коишто се остваруваат правата во случај на старост, инвалидност, смрт и телесно оштетување во првиот пензиски столб, а со вториот пензиски столб се остваруваат правата согласно со Законот кој го уредува задолжителното капитално финансирано пензиско осигурување.

Судот во повеќе предмети се произнел дека лимитирањето на највисокиот износ на пензијата, не може да се смета дека е прекумерно или неразумно, бидејќи и покрај ограничувањето, осигурениците на кои се однесува оваа одредба се пензионери со највисоки пензиски примања во земјата. 

По однос на покренатото прашање за пропорционалност и сразмерност во иницијативата Судот ја зема предвид и содржината на членот 16 став 1 од Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, според кој највисока месечна основица за пресметување и уплата на придонесите за примањата од работен однос од еден обврзник за пресметка и уплата на придонеси е износот од шеснаесет просечни плати. Над уплатата на оваа вредност повеќе не се уплатуваат придонеси. Исто така, Судот имаше предвид дека највисоката пензија, како и останатите, согласно оспорениот член 230 од Законот, повторно не се определува и понатаму се усогласува со процентот со кој се усогласуваат и другите пензии, што значи дека не е фиксна категорија и во зависност од економските движења е во постојано зголемување.

Подносители на иницијативата: Зорка Златановиќ, Јадранка Мршиќ  и  Димитар Пејчиновски, сите од Скопје, преку полномошник Игор Спировски, адвокат од Скопје.

Можете да прочитате

Таравари: Коалицијата Вреди е најдобрата гаранција дека С. Македонија ќе го продолжи европскиот пат

Клековски: Не треба да го промениме Уставот додека не видиме знаци на добра волја од Бугарија, до тогаш треба да се справиме со криминалот и корупцијата

Петров и Богоев разочарани од сопартициите оти молчеа во Собранието на конститутивната седница